Encyklopedie

ABC - Activity Based Costing

kalkulace nákladů podle dílčích aktivit; filozofie ABC vychází z myšlenky, že náklady nevyvolává samotný výkon, ale aktivity (případně procesy), které k tvorbě výkonu vedou; výsledkem metody ABC je výrazně přesnější přehled o nákladové náročnosti jednotlivých produktů nebo zákazníků.

ABM - Activity Based Management

řízení procesů a aktivit; tento koncept řízení vychází ze skutečnosti, že fungování každé organizace může být popsáno jako sled určitých aktivit nebo procesů.

Asset Management

správa a řízení aktiv firmy.

Balanced Scorecard

BSC- celosvětová metodologie sloužící k převodu strategie do realizace.

BNS

viz Business Navigation System.

BNS-AB

Business Navigation System, Advanced Budgeting - subsystém BNS podporující taktické řízení v rámci manažerského rozhodování. Slouží k tvorbě taktických (ročních) plánů a k analýze výsledků.

BNS-SX

Business Navigation System, Strategic Extention - subsystém BNS podporující strategické řízení v rámci manažerského rozhodování. Slouží k projektování strategických změn a k analýze výsledků.

BNS-Training (BNS-T)

je vzdělávací program spojený se sadou doprovodných služeb. Je určen pro podnikové manažery, controllingové pracovníky a specialisty, kteří si osvojí principy business navigace v oblastech prodejní výkonnosti, ziskovosti a finanční výkonnosti a řízení potenciálů.

BSC

viz Balanced Scorecard.

Business Intelligence

označení pro softwarové prostředky, které zpřístupňují informace z různých podnikových zdrojů, umožňují je využívat a analyzovat. Cílem je zajistit kvalitnější a přesnější informace a na jejich základě zefektivnit manažerské rozhodování.

Business Intelligence představuje označení pro softwarové prostředky (především výkonné analytické a vykazovací nástroje), které zpřístupní informace z různých podnikových zdrojů, umožňují analyzovat již proběhlé jevy a slouží také k predikcím budoucího vývoje. Cílem je zajistit lepší a informovanější rozhodnutí.
Terminologicky jsou někdy rozlišovány koncepty exekutivních informačních systémů, manažerských informačních systémů a business intelligence. Platí, že jakkoli jsou to samostatné a etablované pojmy, v řadě aspektů se mohou obsahově překrývat.
Business Intelligence představuje cestu ke konkurenční výhodě.

Business Navigation

nové pojetí informační podpory manažerského rozhodování, které překonává dosavadní koncept Business Intelligence. Podnik je důsledně orientován na budoucnost. Analýza skutečnosti má charakter vyhledávání odchylek mezi cíli a dosaženou skutečností a hledání cest k jejich nápravě. Business Navigation je ucelený soubor metodických a softwarových nástrojů zaměřených na strategické projektování změn, taktické i strategické řízení, plánování a analýzu výsledků.

Controlling

nástroj řízení, který má za úkol koordinovat taktické a strategické plánování, vyhodnocovat podnikové výsledky a tím docílit efektivního manažerského řízení a podnik tak navigovat směrem k vytyčeným cílům.

EVA

Economic Value Added - ekonomická přidaná hodnota; ukazatel EVA měří výkonnost firmy tak, že od vykázaného zisku odečte náklady na vlastní kapitál firmy. Manažeři hodnocení na bázi EVA jsou tak odměňováni pouze za taková rozhodnutí, která zvyšují hodnotu firmy.

KP

krycí příspěvek - ukazatel, který vzniká rozdílem mezi tržbami a celkovými variabilními náklady. Je určen k pokrytí fixních nákladů a zisku.

Manažerský informační systém (MIS)

představuje nadstavbu nad standardním podnikovým informačním systémem. Výstupy z manažerského informačního systému jsou určeny pracovníkům středního a vyššího podnikového managementu.

Manažerský informační systém (MIS) představuje nadstavbu nad standardním podnikovým informačním systémem. Výstupy z manažerského informačního systému jsou určeny pracovníkům středního a vyššího podnikového managementu.

Manažerský informační systém představuje systém, který zefektivňuje plánovací a rozhodovací procesy firmy, a to zejména tím, že:

  • standardizuje (tj. upevňuje a kodifikuje) controllingové procesy v rámci firmy,
  • snižuje náročnost zpracování controllingových výstupů,
  • zvyšuje uživatelský komfort i integritu controllingových výstupů v rámci firmy, a tím i jejich informační hodnotu pro uživatele.

To vše ve výsledku vede k tomu, že má management firmy více prostoru i zájmu soustředit svoji pozornost potřebným směrem, že má pro svá rozhodnutí k dispozici potřebné informace v přehledné podobě. Neutápí se v nadbytku různými způsoby nepřesných čísel, ale zaměřuje se na příčiny různých odchylek a možných problémů.

Terminologicky jsou někdy rozlišovány koncepty exekutivních informačních systémů, manažerských informačních systémů a business intelligence. Platí, že jakkoli jsou to samostatné a etablované pojmy, v řadě aspektů se mohou obsahově překrývat.

MFG/ PRO

typ provozního systému od společnosti QAD, který je plně konektivní se systémem BNS.

Navision Financials

typ provozního systému, který je plně konektivní se systémem BNS.

Profitability Management

řízení ziskovosti - jedna z funkčních oblastí manažerského řízení, jež je podporována informačním systémem BNS moduly KP (Krycí příspěvky) a VN (Variabilní náklady).

SAP/ R3

typ provozního systému od společnosti SAP, který je plně konektivní s manažerským informačním systémem BNS.

SBU

Strategic Business Unit - podnikatelská jednotka společnosti, disponující samostatnou strategií.

System 21

typ provozního systému od společnosti GEAC, který je plně konektivní s manažerským informačním systémem BNS.