Ševčík Petr – Aplikace Business Navigation Systems (BNS) ve stavební firmě

Těžištěm tohoto projektu je pochopení významu strategie v rámci podniku. Práce se zabývá obecným úvodem do podnikové strategie, postupem při zavádění strategie a také objasňuje souvislost mezi informačním systémem a strategickým řízením. V další fázi se práce zabývá zaváděním strategie do podniku metodou Balanced Scorecard, popisuje vývoj a hlavní charakteristiky této metody. Následuje část práce, zabývající se společností Inekon Systems a jejímu manažerskému systému BNS, který zahrnuje právě metodu BSC. Následuje popis implementace systému BNS od firmy Inekon Systems, s.r.o. do stavební společnosti.


Anotace

Těžištěm tohoto projektu je pochopení významu strategie v rámci podniku. Práce se zabývá obecným úvodem do podnikové strategie, postupem při zavádění strategie a také objasňuje souvislost mezi informačním systémem a strategickým řízením. V další fázi se práce zabývá zaváděním strategie do podniku metodou Balanced Scorecard, popisuje vývoj a hlavní charakteristiky této metody. Následuje část práce, zabývající se společností Inekon Systems a jejímu manažerskému systému BNS, který zahrnuje právě metodu BSC. Následuje popis implementace systému BNS od firmy Inekon Systems, s.r.o. do stavební společnosti.


Annotation

The base stone of this project is understanding of strategy in legal tactics of company. Project is focused to th common characteristics of strategy business, implementing strategy and explaining connection between and strategy engineering. In next phase the project implements strategy to the company by BSC, it reports evolution and main characteristics of this method. Next part of project explains manager system BNS – product of Inekon Systems company. The BNS systém contains BSC method. Last part of my work describe implementation BNS to building company.


Úvod

Současné podnikatelské prostředí se vyznačuje rychlými změnami, na něž musí podniky pružně reagovat. Podmínky, jak uspět na trhu a být dlouhodobě konkurenceschopný, jsou pro podniky ve vyspělých státech stále náročnější. Proto je pro společnosti důležitý dlouhodobý rozvoj, jehož základem je kvalitní podniková strategie (viz. Kapitola 2). Právě druhá kapitola odpovídá na otázku, v čem spočívá význam strategie v podniku, podává stručně postup při zavádění strategie do podniku a popisuje souvislost mezi strategii a manažerským informačním systémem.
Pokud chtějí být podniky úspěšné, je důležité co nejrychleji danou strategii implementovat do podniku, což stojí nemalé finanční prostředky za implementování manažerského systému řízení. Takový systém by měl pro podnik sloužit jako kormidlo, vedoucí firmu k úspěšnému naplnění strategických cílů, a tím i zájmových skupin. Jedním z prostředků, jak úspěšně realizovat strategii, je využití metody Balanced Scorecard, o které je podrobněji referováno v kapitole 3. 
Jednou z firem, které implementují BSC jako manažerský informační systém, je Inekon Systems, dceřiná společnost skupiny INEKON, která v oblasti komplexní podpory manažerského plánování a řízení poskytuje řešení s označením Business Navigation System (BNS). Jedná se o ucelený soubor metodických a softwarových nástrojů zaměřených na strategické projektování změn, taktické plánování a analýzu výsledků. Tento systém je popisován v kapitole 4.
V kapitole 5 se ve stručnosti zabývá odlišností při plánování ve stavebních firmách oproti plánování v jiných odvětvích.
Na tyto teoreticky orientované kapitoly navazují hlavní části diplomové práce. Kapitola 6, pojmenovaná jako analytická část, obsahuje charakteristiku fiktivní stavební firmy včetně vývoje, kam se chce firma ubírat. Dále se tato kapitola zabývá stavem informačních systému ve firmě, jejím plánováním a postupem zavádění BNS do firmy. Závěrem této kapitoly jsou vyhodnocovány výsledky analytické části a popisují návrh řešení, prováděný v následující kapitole.
V 7 kapitole, na základě provedené analýzy v kapitole 6, byl navržen model pro stavební firmu pomocí systému BNS. Vzhledem k celistvosti diplomové práce byl popsán ve zkratce postup implementace strategického nástroje BNS-SX a práce již byla více zaměřena taktickému systému BNS-AB, na kterém byla vypracována navigační koncepce, používaná ve firmě Inekon Systems, s.r.o..
Osmá kapitola uzavírá tuto práci a hodnotí přínosy pro firmu Stav – CZ, a.s. a návrh postupů pro vytváření BNS pro řízení podniku.