Mikušová Klára - Analýza systému plánů a rozpočtů v Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému plánů a rozpočtů. Konkrétně je zaměřena na analýzu systému plánů a rozpočtů v organizaci Krajská správa a údrţba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Snahou je na základě shrnuté teorie, která tvoří první část diplomové práce, posoudit kvalitu a vyuţitelnost daného systému pro účely řízení této konkrétní organizace.

Anotace

Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému plánů a rozpočtů. Konkrétně je zaměřena na analýzu systému plánů a rozpočtů v organizaci Krajská správa a údrţba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Snahou je na základě shrnuté teorie, která tvoří první část diplomové práce, posoudit kvalitu a vyuţitelnost daného systému pro účely řízení této konkrétní organizace.

Klíčová slova: plán, rozpočet, dlouhodobé strategické plánování, krátkodobé plánování, hlavní podnikový rozpočet


Annotation

The diploma thesis focuses on analysis of plans and budgets system. The analysis is done in a particular organization called Krajská správa a údrţba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. According to theoretical part of the thesis the quality of the particular plans and budgets system is considered.

Key words: plan, budget, long-term strategic planning, short-term planning, master budget

 

Úvod

Tématem diplomové práce je systém plánů a rozpočtů. Konkrétně je zaměřena na analýzu systému plánů a rozpočtů v organizaci Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Rozpočty jsou jedním ze základních nástrojů manažerského účetnictví a přispívají ke zvýšení efektivity řízení celého podnikatelského procesu. V rámci plánování se stanovují cíle podniku a také vhodné prostředky jejich dosažení, a to s přihlédnutím na reálnost daných cílů z hlediska ekonomického vývoje a s důrazem na efektivní využití kapitálu. Proces plánování a rozpočtování je složitou a komplexní záležitostí, ovšem velice důležitou, a to zejména v dnešním rychle se měnícím prostředí. Významnou podporou celého manažerského účetnictví, a tedy i procesu plánování a rozpočtování a následné kontroly, jsou informační technologie. Umožňují uchovávat velké mnoţství dat a snadným způsobem vytřídit informace, které jsou právě požadovány. Pro manažery společností to znamená, že v krátkém čase mají k dispozici relevantní a přehledné informace, které jsou důležité pro řízení veškerých činností probíhajících ve společnosti. Čas a pozornost managementu jsou často klíčovým úzkým místem řízení společnosti, a proto můžeme říci, že dobře fungující informační systém může v podniku významně zvýšit efektivitu řízení.
Cílem diplomové práce je popsat aktuální stav systému plánů a rozpočtů v Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSUSV) a na základě shrnuté teorie posoudit kvalitu a využitelnost daného systému pro účely řízení organizace. Obecné principy tvorby a využití systému plánů a rozpočtů byly vymezeny na základě poznatků z oblasti ziskově orientovaných podniků. KSUSV je ale neziskovou organizací, a proto je nutné sledovat specifika, která jsou pro neziskové organizace charakteristická, a zohledňovat je při samotné analýze systému plánů a rozpočtů. Na základě této skutečnosti se na závěr pokouším posoudit, do jako míry lze obecné principy tvorby a využití systému plánů a rozpočtů využít v neziskovém sektoru.
Práce je organizačně rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Cílem teoretické části je čtenáře uceleně a uživatelsky vstřícně seznámit s tématem a problematikou systému plánů a rozpočtů. Na konci této teoretické části jsou také krátce zmíněna základní specifika neziskových organizací, která je nutné respektovat.
Praktická část se následně týká konkrétního případu fungování systému plánů a rozpočtů v Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Nejdříve je podrobně popsán proces plánování a rozpočtování a jeho technické zabezpečení. Na základě tohoto popisu je potom zpracováno zhodnocení celého systému. Hodnocení vychází ze základních principů tvorby a využití plánů a rozpočtů, které vymezil ve své publikaci Manažerské účetnictví Bohumil Král.