Michálek David - Knowledge Management ve společnosti Inekon Systems

Cílem této práce je vybudování části systému Knowledge Managementu ve společnosti Inekon Systems s.r.o. Konkrétně jde o návrh typových řešení systému pro obory strojírenství a rychloobrátkového zboží. Pro dosažení tohoto cíle se práce zabývá nejprve analýzou vybraných řešení, která jsou již u zákazníků implementována. Následně jsou na základě této analýzy navrženy modelové konfigurace pro dva výše zmíněné obory. Výsledkem práce jsou konfigurace systému, které by měly odpovídajícím způsobem respektovat charakteristické znaky těchto oborů a podchycovat i odlišnosti mezi nimi.

Anotace

Cílem této práce je vybudování části systému Knowledge Managementu ve společnosti Inekon Systems s.r.o. Konkrétně jde o návrh typových řešení systému pro obory strojírenství a rychloobrátkového zboží. Pro dosažení tohoto cíle se práce zabývá nejprve analýzou vybraných řešení, která jsou již u zákazníků implementována. Následně jsou na základě tétoanalýzy navrženy modelové konfigurace pro dva výše zmíněné obory. Výsledkem práce jsou konfigurace systému, které by měly odpovídajícím způsobem respektovat charakteristickéznaky těchto oborů a podchycovat i odlišnosti mezi nimi.

Annotation

The objective of this thesis is to build a part of Knowledge management system in company Inekon Systems Ltd. Particular objective is to propose branch system solutions for twobranches – fast moving consumer goods and heavy machinery. To reach this objective, the thesis first deals with analysis of selected customer applications, which have been alreadyimplemented. Then, based on this analysis, a proposal of model configurations for two aforementioned branches is made. The results of this work are system configurations, whichshould correspond with typical features of these two branches and respect differences between them.

Cíl a úkoly práce

Znalosti a jejich efektivní využívání jsou v dnešním informačním věku často tím, co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Skutečně efektivní využívání již získaných znalostí ovšem není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. V počátcích podnikání je to, také díky menšímu objemu podnikových znalostí, snazší. Při postupném nárůstu objemu informací a znalostí jde bez nasazení odpovídajícího systému knowledge managementu (managementu znalostí) o problém čím dál tím výraznější. Je totiž nasnadě, že to, co „docela dobře funguje“ zpočátku, nebude pravděpodobně příliš funkčním systémem později. Například předávání znalostí a zkušeností mezi několika pracovníky. Pokud jsou spolu při zrodu podniku a i nadále neustále v těsném kontaktu spolupracují, je předávání zkušeností stávajícím i novým pracovníkům snadné. Takovýto systém bude ovšem jen obtížně použitelný v situaci, kdy se podnik rozroste a neustálý osobní kontakt zkušenějších pracovníků s těmi, kteří jejich znalosti a zkušenosti potřebují využívat, je prakticky nerealizovatelný. Nabyté znalosti je tedy nutné z „hlav“ pracovníků převést do určité formy, ve které jsou bez nutnosti osobního kontaktu a konzultace přístupné i ostatním osobám, které tyto znalosti potřebují využívat při své práci.
Výše popsaná situace nastala v průběhu času i ve společnosti Inekon Systems s.r.o., která se zabývá vývojem a implementací manažerského informačního systému pro podporu plánování a strategického a taktického řízení. Tato poměrně mladá společnost, která začala s několika vysoce kvalifikovanými pracovníky, kteří si nabyté znalosti bezprostředně předávali, se postupně rozrostla, získala široké zákaznické portfolio a s ním i mnoho nových zkušeností a znalostí, jejichž skutečně efektivní využívání může společnost posunout opět kupředu.

Cílem této diplomové práce je vytvořit část systému Knowledge managementu ve společnosti Inekon Systems. Konkrétním předmětem zájmu je tvorba typové konfigurace systému pro dva zvolené obory – strojírenskou výrobu a rychloobrátkové zboží. S dosažením tohoto cíle je spojeno několik důležitých dílčích úkolů. Tyto konfigurace jsou navrhovány na podkladu analýzy již realizovaných projektů u vybraných zákazníků. Prvním úkolem je tedy vlastní výběr vzorku aplikací tak, aby šlo o podniky s podobnou charakteristikou, což je důležitou podmínkou pro to, aby analýza řešení systému v těchto podnicích byla pro dosažení cíle této práce přínosem. Dalším a dá se říci stěžejním úkolem, se kterým je dosažení cíle této práce spojeno, je průzkum konfigurací (na úrovni modulů a panelů) aplikací vybraných zákazníků. Jde tedy vlastně o určitou „inventuru“ vybraných zákaznických řešení. Data získaná tímto krokem poslouží, spolu s dalšími prameny (navigační koncepce, zápisy z jednání a další firemní dokumenty) k posouzení charakteristických znaků jednotlivých podniků z hlediska použitých metod (analytických i plánovacích). Na základě této provedené analýzy je následně proveden návrh metodiky tvorby typových konfigurací. Podle této metodiky jsou poté vytvořeny typové konfigurace systému pro obory rychloobrátkového zboží a strojírenské výroby.

Předpokládané přínosy splnění cíle této DP lze shrnout zhruba následovně:

  • Z pohledu konzultanta by mělo jít především o zjednodušení práce při základním rámcovém návrhu používaných metod u nového zákazníka.
  • U stávajících zákazníků je očekáván přínos zejména z hlediska obchodního. Je zde potenciál pro využití instalované báze řešení formou nabídek na doplnění či rozšíření již implementovaných aplikací.
  • Z pohledu rozvoje systému by se měl přínos této práce projevit v „naznačení dalšího směřování“ při ideovém návrhu dalšího rozvoje a vývoje standardu systému BNS, dodávaného společností Inekon Systems s.r.o.