Křenková Svatoslava - Plánování jako součást controllingu společnosti

Dnešní tržní hospodářství otevírá široké spektrum možností v podnikatelské sféře. Úspěchem každého podnikatele je dosažení zisku a zvyšování tržní hodnoty firmy. Tento úspěch je závislý na kvalitě vnitropodnikového ekonomického systému řízení. Tímto nástrojem se v současné době stává controlling, který chápeme především jako způsob řízení, podporu pro rozhodování vedení podniku a řídící pracovníky, a následně pak také kontrolu dosaženého stavu.

Úvod

Dnešní tržní hospodářství otevírá široké spektrum možností v podnikatelské sféře. Úspěchem každého podnikatele je dosažení zisku a zvyšování tržní hodnoty firmy. Tento úspěch je závislý na kvalitě vnitropodnikového ekonomického systému řízení. Tímto nástrojem se v současné době stává controlling, který chápeme především jako způsob řízení, podporu pro rozhodování vedení podniku a řídící pracovníky, a následně pak také kontrolu dosaženého stavu.
Nejvýznamnějším z prvků controllingu je oblast kalkulací nákladů a tvorby cen. Je to základ podnikového controllingu, bez  kterého by žádná firma v dnešní tržní společnosti nemohla dobře fungovat. Současné podnikatelské prostředí, složitá situace v dodavatelsko – odběratelských vztazích, požadavky zákazníků, tvrdý konkurenční boj nutí podnikatele k takovým analýzám nákladů, které odhalí slabá místa, jejich příčiny, nevhodnou organizační strukturu, špatnou produktivitu práce a řadu dalších faktorů, které mají vliv na hospodářský výsledek. Především je však nutností zjistit nákladovost jednotlivých výrobků a jejich dopad do celkového výsledku firmy. Právě přehled o výrobních cenách výrobků je tou nejdůležitější informací pro manažerské řízení. Musíme vědět, za kolik jsme schopni daný výrobek vyrobit, abychom správně určili jeho prodejní cenu. Takovou cenu, při které nebudeme přinášet firmě ztrátu, ale zároveň i neztratíme svého zákazníka.
Cílem této práce je zhodnocení současného stavu kalkulací v Masném průmyslu – Krásno, spol. s r.o., analyzovat vlivy působící na stav kalkulací, rozdělení nákladů pro účely kalkulování, tvorbu kalkulací v informačním systému firmy. Následně pak na základě teoretických znalostí a poznatků z praxe navrhnout případné nové řešení, které přinese zkvalitnění jednoho z nejdůležitějších článků controllingu – kalkulace.

Závěr

Kalkulování v masném průmyslu je velmi specifická činnost. Vyžaduje odbornou znalost nejen controllingových přístupů, metod a technik- jako je plánování, rozpočtování a operativní evidenci, znalost informačních systémů firmy a jejich vzájemné vazby,  ale především znalost oboru a tvorbu technickohospodářských norem. Právě spotřeba materiálu, která vychází z norem je podstatnou částí nákladovosti výrobku. 
Jak již jsem se výše zmínila, kalkulace je pro masný průmysl Krásno – spol. s r.o. jedním z nejcitlivějších míst podnikového controllingu. Její správná metodiky, správné podklady a  tvorba pak správně stanovují směr, kterým se Masný průmysl – Krásno, spol. s r.o. ubírá. Naopak špatná metodika, špatné podklady a tvorba můžou být příčinou spousty problémů jak již v oblasti technologické, tak investiční, ekonomické a prodejní. Může být v jistém slova smyslu chápána i jako ohrožení pro celý podnik. Proto je potřeba kalkulacím v masném průmyslu věnovat maximální pozornost a zabezpečit takové podmínky, které budou v konečném důsledku odrážet kvalitní, efektivní a rychlý obraz nákladovosti jednotlivých výrobků. Metodická tvorba kalkulací není otázkou pouze pracovníků controllingu, ale zároveň i vedení společnosti, které určuje strategii v oblasti výroby a prodeje, strategii v oblasti kvality a samozřejmě v prvé řadě tvorbu zisku a tržní hodnoty společnosti. A právě kalkulace je obrazem všech těchto vlivů. „První dáma controllingu“ – jak se někdy kalkulace nazývá, odráží veškeré náklady společnosti a je základem při řízení a rozhodovávání.
Kalkulování je však proces dlouhodobý. Tržní prostředí, které je pro Masný průmysl Krásno – spol. s r.o. tím dominujícím jak při rozhodování co nakoupit a za jakou cenu, tak při rozhodování co prodat a komu, dává neustálý pokyn k tomu, aby kalkulacím byla věnována maximální pozornost. Jejich zpracování musí probíhat v návaznostech na všechny dílčí plány, v těsné vazbě na rozpočetnictví, účetnictví a operativní evidence, protože jen tak lze docílit sladění všech vzájemně propojených prvků controllingu. Kalkulace pak odráží všechny tyto prvky a vazby a je základním stavebním kamenem controllingu společnosti – nástrojem pro řízení a rozhodování jak na úrovni strategické, tak taktické a operativní. Vždyť znát nákladovost výrobků, znát jejich materiálovou cenu, odrážející technologický postup, vstupní cenu materiálu, přímé mzdy -  cenu ve výši přímých nákladů a následně prodejní cenu včetně zisku je tím nejlepším nástrojem pro tvorbu portfolia a tím co nejefektivnějším nástrojem pro řízení firmy. Proto je kalkulace prvním článkem controllingu a controlling bez přímé vazby na kalkulaci nemůže splňovat svůj hlavní cíl – to je být kvalitním a efektivním nástrojem pro rozhodování a řízení firmy.