Ječná Zuzana – Využití metody Balanced Scorecard pro řízení v oblasti malého a středního podnikání

Metoda řízení Balanced scorecard je způsobem, jak může společnost převést účinně svoji strategii do praxe. Byla vyvinuta počátkem 90. let minulého století v USA. Dává do harmonie hodnotová (finanční) a naturální (nefinanční) měřítka. Diplomová práce se zaměřuje na použití metody Balanced Scorecard při aplikaci na malý podnik. Podrobně popisuje provedení jednotlivých kroků a jejich podíl na celkovém úspěchu při tvorbě BSC.

 

Anotace

 

Metoda řízení Balanced scorecard je způsobem, jak může společnost převést účinně svoji strategii do praxe. Byla vyvinuta počátkem 90. let minulého století v USA. Dává do harmonie hodnotová (finanční) a naturální (nefinanční) měřítka. Diplomová práce se zaměřuje na použití metody Balanced Scorecard při aplikaci na malý podnik. Podrobně popisuje provedení jednotlivých kroků a jejich podíl na celkovém úspěchu při tvorbě BSC.


Klíčová slova: systém měřítek, strategie, naturální měřítka, hodnotová měřítka


Cíl

Cílem této diplomové práce je ověřit možné využití metody Balanced Scorecard v prostředí malých a středních podniků. Metoda Balanced Scorecard byla vyvinuta a objasněna na případech velkých firem, byla i rozvedena pro použití v oblasti veřejné správy. Předmětem diplomové práce je vyzkoušet možnosti jejího využití v oblasti malého a středního podnikání. Náklady na její zavedení do podniku jsou dost vysoké. Autorka chce ověřit, jestli pořízení Balanced Scorecard bude mít žádoucí výsledky na zisk podniku, a jestli se její zavedení společnosti vyplatí.
Jako modelový případ si autorka vybrala firmu Proffi-Hobby. Je to malá společnost, která se zabývá se dovozem drátěného programu a odpadkových košů pro kuchyně a jejich dalším prodejem výrobcům kuchyní v celé České republice. Je to společnost malá, ale díky situaci na trhu a interním podmínkám má možnost v dohledné době několikanásobně se zvětšit. Aby tuto šanci nepropásla, musí si své kroky řádně naplánovat. Na tuto příležitost bude aplikována metoda Balanced Scorecard.
Diplomová práce je členěna do 4 kapitol, které podávají ucelený přehled o možnostech použití Balanced Scorecard. V prvních dvou kapitolách bude čtenář seznámen s teoretickým základem tvorby a použití Balanced Scorecard, nutným pro pochopení aplikace této metody na vybranou společnost. Té budou věnovány zbylé dvě
kapitoly. Teoretická část bude v jednotlivých částech doplněna o jakýsi přehled, jak je to s rozsáhlosti užití Balanced Scorecard v praxi českých a světových podniků. Praktická část této diplomové práce obsahuje již zmíněnou aplikaci této metody na vybraný podnik Proffi-Hobby. Nejdříve pomocí analýzy nehmotných
6 aktiv a finanční analýzy bude určena výchozí situaci, ve které se v současnosti tento podnik nachází, jaké má problémy a v čem naopak vyniká. Poté pro něj bude navržen odpovídající model Balanced Scorecard, který mu pomůže využít jeho silných stránek a odstranit problémy, které v současné době řeší.