Holičová Jana - Manažerské informační systémy a jejich postavení v architektuře informačního systému podniku

Informácie a informačná podpora manažérov sa stáva významným obchodným artiklom mnohých podnikov. Mať správne informácie, na správnom mieste a hlavne včas a vedieť sa prostredníctvom nich správne rozhodnúť, resp. vybrať na ich základe najvýhodnejší variant pre podnik, predstavuje kľúč k prežitiu v tvrdých konkurenčných podmienkach. Viac ako na operatívne riadenie podnikov, ktoré je prenechané nižším organizačným úrovniam, manažéri sa musia intenzívnejšie sústrediť na taktické a strategické fungovanie podniku a vytýčenie cieľov, ktoré treba dosiahnuť.

Úvod

Informácie a informačná podpora manažérov sa stáva významným obchodným artiklom mnohých podnikov. Mať správne informácie, na správnom mieste a hlavne včas a vedieť sa prostredníctvom nich správne rozhodnúť, resp. vybrať na ich základe najvýhodnejší variant pre podnik, predstavuje kľúč k prežitiu v tvrdých konkurenčných podmienkach. Viac ako na operatívne riadenie podnikov, ktoré je prenechané nižším organizačným úrovniam, manažéri sa musia intenzívnejšie sústrediť na taktické a strategické fungovanie podniku a vytýčenie cieľov, ktoré treba dosiahnuť.
V podnikoch – či už v malých alebo medzinárodných, sú to manažéri, ktorí na seba berú zodpovednosť za správne rozhodnutia. Samozrejme, dôležitým aspektom pre dobré rozhodnutia sú aj ich dlhoročné skúsenosti a profesionálny odhad situácie, inštinkt pre podnikanie.
Rozvoj informačných technológií a systémov, ktoré sa v poslednej dobe výrazne rozvíjajú dokážu zásadne pomôcť manažérom pri ich rozhodovaní. Umožňujú im simulovať dopady ich rozhodnutí na niekoľko rokov dopredu.
Táto diplomová práca sa zameriava na objasnenie postavenie manažérskeho informačného systému (MIS) v architektúre informačného systému podniku. S manažérskymi systémami idú ruka v ruke pojmy ako informácie, rozhodovanie alebo Balanced Scorecard.
Cieľom tejto práce je poskytnúť základné charakteristiky informačných systémov, ktoré sa využívajú v moderných podnikoch s dôrazom na MIS – systémov podporu riadiacich pracovníkov, popis základných vlastností a funkcionality. Ďalej práca popisuje možnosti, ktoré MIS  poskytuje manažérom pre podporu ich rozhodovania.
Prvá časť diplomovej práce je venovaná samotným informáciám – ich potrebe, charakteristickým znakom.
Druhá časť práce  rozoberá proces rozhodovania, jeho úrovne a informačné potreby, ktoré každá vrstva potrebuje.
Tretia časť popisuje dôležitosť existencie podnikovej a informačnej stratégie, ďalej popisuje všeobecnú architektúru IS/IT s dôrazom na postavenie MIS v tejto architektúre.
Štvrtá časť popisuje samotné manažérske informačné systémy – ich vývoj, všeobecnú definíciu, funkcionalitu, strategický koncept MIS a časť je venovaná architektúre MIS.
V poslednej - praktickej časti diplomovej práce sú rozobrané konkrétne prínosy a efekty implementácie  a používania manažérskeho informačného systému Business Navigation System (od spoločnosti Inekon Systems, a.s.) v spoločnosti  Prvá novinová společnost, a.s..

Závěr

Ak by som mala jednou vetou vyjadriť hlavný prínos implementácie MIS v praxi, tak by pravdepodobne mohol vyzerať takto:
Hlavným prínosom implementácie MIS je efektívnejšie rozhodovanie podporené väčšou možnosťou informačného zaistenia riadiaceho pracovníka, ktorý rieši konkrétne rozhodovacie úlohy.
Nie je možné spochybniť dôležitosť zavedenia manažérskeho informačného systému. Otázne je, ako veľmi dokážu riadiaci pracovníci využiť všetky jeho funkcionality pre podporu fungovania podniku.
V podnikoch každým dňom narastá obrovské množstvo údajov a dát. Je dôležité definovať vzťahy medzi dátami a ich vzájomné prepojenia. Nad dátami sa vytvárajú rôzne pohľady v multidimenzionálnych kockách. Tie sú základom pre rozhodovanie a sú prezentované cez užívateľské rozhranie MIS.
V diplomovej práci sa mi podarilo dosiahnuť stanovený cieľ a to komplexne popísať oblasť manažérsky informačných systémov a ich postavenie v architektúre informačného systému podniku a ich využitie pre kvalitné, rýchle a komplexné rozhodovanie riadiacich pracovníkov.
Podarilo sa mi taktiež zhodnotiť konkrétne prínosy implementácie MIS v praxi pre úspešný podnik, ktoré výrazne ocenili existenciu MIS pre ich fungovanie.
Pre budúcnosť existuje určite niekoľko oblastí, ktoré by si v budúcnosti zaslúžili podrobnejšiu analýzu. Ako príklad by som uviedla zhodnotenie nedostatkov MIS.
Podniky majú neustále záujem o kvalitné informácie pre operatívne, taktické a strategické plánovanie. Výrazne rastie potreba vytvárania plánov v viacerých verziách a ich konfrontovanie so skutočnosťou. Je dôležité nielen vyčísliť odchýlky, ale vedieť a poznať dôvody, ktoré predchádzali ich vzniku.
Rozhodovanie prebieha na každej úrovni podnikového riadenia a závisí len na podniku ako zabezpečí jeho informačnú potrebu.
Implementácia MIS v praxi nie je nikdy konečná. Vždy sa objavia nové skutočnosti, ktoré nútia manažérov zamyslieť sa nad informačnou podporou pre ich rozhodnutia, pričom práve MIS by mohol byť dobrým odrazovým mostíkom k tomu, aby rozhodnutie bolo správne a jeho výsledok bol pre podnik efektívny.
Základom úspechu je pripravenosť na budúcnosť, ktorú nedokážeme predvídať. Vytvorenie kvalitného informačného systému, ktorý pomôže riadiť podnikanie v dnešnej dobe tvrdej konkurencie je základom pre prežitie.