Gajdica Ivo – Návrh implementace vybraných modulů BNS v družstvu Druchema

Cílem této diplomové práce je navržení strategické mapy cílů, která je jedním z pracovních režimů modulu balanced scorecard strategické navigace a navržení Modelu variabilních nákladů pomocí nástroje MS Excel na základě upravení stávajícího modulu variabilních nákladů taktické navigace manažerského systému business navigation podle potřeb družstva Druchema. Navržený pracovní režim strategické mapy cílu modulu balanced scorecard usnadňuje komunikaci strategie a vize napříč podnikem. Návrh Modelu variabilních nákladů poskytuje predevším prezentaci odchylek plánových nákladů od skutečných nákladů výroby a jejich dopad na krycí příspěvek. Model variabilních nákladů rovněž poslouží během samotné implementace modulu variabilních nákladů díky popisu vstupních dat z informačních systémů podniku.


Anotace

Cílem této diplomové práce je navržení strategické mapy cílů, která je jedním z pracovních režimů modulu balanced scorecard strategické navigace a navržení Modelu variabilních nákladů pomocí nástroje MS Excel na základě upravení stávajícího modulu variabilních nákladů taktické navigace manažerského systému business navigation podle potřeb družstva Druchema. Navržený pracovní režim strategické mapy cílu modulu balanced scorecard usnadňuje komunikaci strategie a vize napříč podnikem. Návrh Modelu variabilních nákladů poskytuje predevším prezentaci odchylek plánových nákladů od skutečných nákladů výroby a jejich dopad na krycí příspěvek. Model variabilních nákladů rovněž poslouží během samotné implementace modulu variabilních nákladů díky popisu vstupních dat z informačních systémů podniku.Annotation

The objective of this thesis is to design a strategic goal map that is one of the work modes of balanced scorecard module of strategic navigation and design variable costs Model using MS Excel on the basis of existing variable cost module of tactical navigation provided by managerial business navigation system according to Druchema Cooperative requirements. Designed strategic goal map work mode facilitates communication of strategy and vision across the enterprise. Design of variable costs Model mainly provides the presentation of deviations planned costs from actual costs of production and their impact on the cover contribution. The Model will also serve during the implementation of a variable costs module due to its description of a input data link from the enterprise information systems.

klíčová slova: Variabilní náklady, kalkulace, odchylky, krycí příspěvky, strategické cíle, strategická mapa, strategické akce