Diplomové práce

Matyáš Ondřej – Disertační práce – Manažerské řídící systémy jako nástroj implementace strategie firmy (2008)

Konceptu manažerských řídicích systémů (management control system) je v oblasti výzkumu manažerského účetnictví věnována výrazná pozornost. V poslední době lze dokonce zaznamenat kritické hlasy, zda se výzkum na poli manažerského účetnictví nesoustředí na danou oblast příliš a zda není manažerské účetnictví příliš zaměřeno na oblast podpory realizace přijatých rozhodnutí před podporou samotného rozhodovacího procesu. Ukazuje se proto jako vhodné podrobit koncept manažerských řídicích systémů kritické reflexi. Cílem práce je zhodnotit přínos konceptu manažerských řídicích systémů, jeho inovativní potenciál a přidanou hodnotu z pohledu manažerského účetnictví. Práce zkoumá teoretická východiska manažerských řídicích systémů zejména ve vztahu k cílovým dominantám, které řídicí systém firmy i jeho dílčí subsystémy orientují. Práce dále analyzuje obsahovou náplň konceptu manažerských řídicích systémů a vazby tohoto systému na ostatní subsystémy systému řízení firmy s primárním zaměřením na vztah manažerského řídicího systému a manažerského účetnictví. Práce prokazuje, že manažerský řídicí systém představuje koncept, který lze s výhodou použít při zkoumání systému řízení firmy a jeho informační podpory, neboť některé jeho rysy umožňují kvalitativně vyšší porozumění předmětu zkoumání.