Efektivní pomocník pro rozhodování o financování vašich plánů

Efektivní pomocník pro rozhodování o financování vašich plánů

Plánování střednědobého a dlouhodobého cash flow je plně integrováno s veškerými souvisejícími plány. Cash flow (CF) je modul BNS, který vás podpoří při plánování, vyhodnocení a modelování taktického (ročního) a strategického (víceletého) cash flow firmy. Stane se efektivním pomocníkem při rozhodování o způsobech financování podnikatelských záměrů v rámci ročních i střednědobých plánů. Vykreslí je do podoby  měsíčních, kvartálních, pololetních či ročních hodnot inkas a úhrad v definovaných kategoriích – ať už dle řádků předlohy statutárního výkazu nebo interního manažerského reportu. Umožní včas odhalit rizika nedostatku finančních prostředků a naplánovat tak důležité změny pro úspěšné fungování firmy v delším období. Modul se šikovně uplatní ve zpracovatelském průmyslu, stavební výrobě, obchodu i službách.

Plán peněžních toků navazuje na ostatní plány

Modulární systém BNS zajišťuje provázání modulu CF na ostatní součásti finančního plánování. CF tak zajišťuje logickou návaznost příchozích úhrad od zákazníků na obchodní plán na základě definovaných platebních podmínek, odchozích plateb dodavatelům na plán spotřeb a nákupů či mezd a odvodů na plán lidských zdrojů. Modul, který obsahuje přímou i nepřímou metodu výpočtu peněžních toků, podporuje aplikací celé škály výpočtových postupů podle konkrétních podmínek zákazníka. Současně však zachovává možnost ručních korekcí vypočtených hodnot.

Bohatá knihovna metodických postupů

Modul disponuje mnoha možnostmi výpočtu odvozených veličin. Např. v oblasti obchodních pohledávek a obchodních závazků je možné vycházet jak z obrátky, resp. doby obratu (v případě závazků nejen k tržbám, ale i k nákladové spotřebě nebo objemu nákupu), tak i z platebních podmínek zákazníků a dodavatelů (jednotlivě či koncernech). Modul rovněž zohledňuje daňové podmínky – zejména pokud jde o DPH (kombinace plnění s různými sazbami či přenesená daňová povinnost). Variantně lze řešit i oblasti změny stavu zásob nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků: uplatňuje se buď přenos částky z plánované výsledovky do modulu CF, nebo výpočet v modulu CF (typicky přes obrátku) a přenos výsledku do plánované výsledovky. V oblasti přijatých bankovních úvěrů lze parametrizovat např. úvěrové limity, hodnotu aktiv na pokrytí zajištění při čerpání úvěrů (např. vazba objemu úvěru na pohledávky nebo zásoby) nebo plnění bankovních kovenantů (míra zadluženosti, likvidita…).

Podpora tvorby scénářů a simulací

Podobně, jako je tomu v jiných modulech BNS, i v modulu CF lze pracovat s různými scénáři a variantami vývoje. V integrovaném modelu tak lze vytvářet varianty plánu – např. pro různé doby splatnosti pohledávek a závazků z obchodních vztahů, varianty skladby financování z cizích zdrojů, různý vývoj nákladových úrokových sazeb či investiční strategie a varianty vývoje měnových kurzů. Tyto varianty lze mezi sebou vzájemně porovnávat a vyhodnocovat dopad změn jednotlivých parametrů.

V duchu filozofie celého řešení BNS je modul CF ideálním doplňkem průběžných forecastů, které propojují uplynulá období s plánovaným nebo očekávaným vývojem v následujících měsících. Ve smyslu dopředné vazby (angl. feed forward) nabízí tento modul možnost – vedle vyhodnocení skutečnosti proti plánu – vyhodnocovat také očekávanou skutečnost (forecast) vůči plánu a včas tak zajistit informační podklad pro přijetí opatření k eliminaci či zmírnění hrozících rizik. V případě nepříznivého výhledu tak finanční manažer získá dostatečný čas např. pro vyjednání změny platebních kalendářů nebo výhodnější ceny za využití dodatečných cizích zdrojů.

Pokročilé datové vizualizace ve webovém prostředí

Modul CF využívá moderních webových technologií pro zajištění vizualizace dat včetně pokročilých grafických objektů (např. waterfall diagram). Díky integraci skutečných dat s daty plánu tak na první pohled získáte informaci o skutečném stavu, ale také o důvodech odchylek od plánu. Samozřejmostí je možnost provázat grafické objekty s časově rozlišenými komentáři i podpora přístupu z mobilních zařízení.