Osmý ročník mezinárodní konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days

Osmý ročník mezinárodní konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days se v letošním roce konal na Farmě Bolka Polívky ve dnech 8. – 9. 11. 2012. Stejně jako v předchozích letech zde zaznělo mnoho zajímavých a podnětných názorů z oblasti manažerského řízení a controllingu.

Vzestupnou tendenci kvality Business Navigation® Days (BND) opět potvrdila nejen zvučná jména přednášejících a jejich zajímavé prezentace, ale i mimořádný zájem ze strany odborné veřejnosti. Konference se zúčastnilo téměř šedesát generálních a finančních ředitelů či specialistů controllingu. Dvanáct významných řečníků pak nastínilo svůj pohled na krizi a podělilo se o zkušenosti s jejím řešením ve svých společnostech, stejně jako o mnohdy velice kreativní techniky podnikového řízení. Všichni se tak nepřímo vyjádřili ke sloganu letošního ročníku konference Business Navigation® Days: Na horizontu obrat k lepšímu nebo krize a stagnace? aneb Štěstí přeje připraveným na různé varianty vývoje.

Před zaplněnou konferenční místnost nejprve předstoupil Ing. Jan Hušek, Ph.D., obchodní ředitel INEKON SYSTEMS, s.r.o., který přivítal účastníky a představil cíle letošní konference.  Na jeho vystoupení navázal svou prezentací Ing. Václav Houser, výkonný ředitel společnosti INEKON SYSTEMS, s.r.o., který popsal základní metodické principy fungování BNS a definoval jeho čtyři funkční oblasti. Současně poukázal na kritické faktory implementace systému, kterým je možné předejít především kvalitním zadáním a docílit tak fungujícího propojení systému s reálným businessem. „Smyslem nasazení či upgradu BNS není získat továrnu na hezké obrázky pro manažery. Je to příležitost, jak provést v řízení výkonnosti užitečné a fungující procesní změny,“ vysvětlil Václav Houser.

Dávat zpětnou vazbu chce odvahu

S osobitou prezentací vystoupil generální ředitel společnosti ČEPRO, a. s., Ing. Jiří Borovec, MBA. Přednášku začal popisem svých zkušeností ve funkci ředitele a jako jeden z prvních a zároveň nejdůležitějších kroků označil sestavení kvalitního pracovního týmu. V důvěryhodném a zkušeném týmu totiž pan Borovec vidí 50 % budoucího úspěchu.
Hlavním mottem nejen jeho, ale i mnoha dalších prezentací, byl však důraz na „důslednou komunikaci“, kterou vnímá jako základní nástroj pro kvalitní a efektivní řízení podniku. „Mluvit otevřeně se zaměstnanci a dávat zpětnou vazbu chce odvahu. Já však aktivní komunikaci se zaměstnanci řadím na první místo,“ popisoval svůj přístup k vedení v praxi Jiří Borovec.
Dalším zajímavým bodem jeho prezentace bylo téma „manažerská fyzika“, kde zdůraznil nutnost sjednocení názorů vedoucích pracovníků a práce jejich útvarů tak, aby nedocházelo k neefektivním postupům, ale naopak směřování k jednotnému cíli.
Na závěr své přednášky pan Borovec předvedl praktickou ukázku čtyř stylů vedení – od těsného řízení každého kroku, až po ponechání „volné ruky“ při řízení útvarů. Při této ukázce mu jako „řízený zaměstnanec“ asistoval i Jan Hušek. Celá prezentace tak byla obohacena o interaktivní a zábavné zakončení. „Mým úkolem je především uvolňovat svázaná křídla lidí, protože lidé jsou mnohdy lepší než si jejich vedoucí nebo i oni sami myslí,“ dodal na závěr Jiří Borovec a od všech účastníků se mu dostalo zaslouženého potlesku. 


Krize začala v Anglii již v roce 2007 

Svůj názor na stále trvající ekonomickou krizi a možné řešení přednesl Ing. Petr Žáček, ekonomický ředitel Budějovického Budvaru, n. p. „Jako vývozní společnost jsme si všimli rodících se ekonomických problémů již v roce 2007 v Anglii. Nemyslím si proto, že krize začala až pádem banky Lehman Brothers o rok později v USA,“ sdělil na úvod své přednášky Petr Žáček.
Dále hovořil o tom, že lze krizi chápat dvojím způsobem – negativně, ale i pozitivně. Pro malé podniky jsou sice její dopady mnohdy likvidační, velké společnosti by však měly problémy zvládnout. „Nám například krize svým způsobem i pomohla,“ řekl Petr Žáček a dodal: „Krizové roky jsme úspěšně zvládli i z toho důvodu, že dokážeme na nastalé situace pružně a rychle reagovat. V tom nám velice pomohl informační systém BNS. Díky němu víme, kam můžeme ve firmě šáhnout, co toto rozhodnutí způsobí a máme vždy potřebné informace.“
Naopak jako neúčinný nástroj pro řešení krize označil Petr Žáček poradenské společnosti. Narážel přitom na fakt, že v dnešní době prudkých ekonomických změn, které navíc významně ovlivňují náhlá, ale přitom zásadní politická rozhodnutí, je velice obtížné předvídat jakýkoli vývoj. „Obvykle víme, co bude za pět let, ale nikdo nemůže říct, co bude zítra,“ zdůraznil Petr Žáček.
Na závěr svého vystoupení se pak přiklonil k názoru, že z dlouhodobého hlediska vnímá zásahy státu do ekonomiky jako škodlivé a trh by si tak měl s nastalou situací poradit sám. Hlavní příčinu dnešního vývoje vidí v klesající spotřebě způsobené negativním očekáváním společnosti. To mnohdy vyvěrá ze zbytečného zastrašování obyvatel. „Média bez přestání chrlí informace o procentuelních poklesech všelijakých ukazatelů, ale běžný občan nezná jejich přesné důsledky. Preventivně tak šetří nebo se zbytečně bojí. Pokud je tedy něco veřejně prezentováno, mělo by to být i správně vysvětleno,“ uzavřel svou přednášku Petr Žáček opět v duchu důležitosti „důsledné komunikace“.


Záchranou byl operativní plán

Další z velkých společností, která se zúčastnila letošního ročníku konference Business Navigation® Days, byla společnost ZETOR TRACTORS, a. s., zastoupená finančním ředitelem Ing. Petrem Veselým. Ten představil společnost ZETOR TRACTORS a na vývoji v uplynulých pěti letech popsal nápravná opatření směřující ke zvládnutí ekonomické krize.
Nejvíce krizovými roky byly pro společnost ZETOR TRACTORS samozřejmě roky 2008 – 2009, kdy skupina dosáhla kumulované ztráty 850 mil. Kč. „Nastal pokles poptávky a tím i výroby a tržeb až o 30%. V roce 2008 byly ale výrobní kapacity budovány s předpokladem dalšího nárůstu produkce. Nová situace si však vyžádala naopak výrazné snížení kapacit a téměř celý rok 2009 tak probíhal provoz ve čtyřdenním režimu,“ popisoval dopad krize Petr Veselý.
Společnost tak musela přijít s účinným restrukturalizačním programem, jehož hlavním nástrojem bylo zavedení operativního plánování. „Operativní plán se sestavuje měsíčně vždy na následující kalendářní měsíc a navazuje na roční a tříměsíční plán. Těm je však nadřazen,“ vysvětlil Petr Veselý a dodal: „Hlavním smyslem operativního plánu je včasná reakce v oblasti nákladů na měnící se objednávky, respektive výkony bez ohledu na to, jaké výkony byly plánovány v ročním plánu.“
V závěru své prezentace pak Petr Veselý na několika segmentech společnosti názorně ukázal, jaký byl vývoj výkonnosti v posledních pěti letech a potvrdil pozitivní vliv a účinnost operativních plánů. „Oddělení controllingu má na starost korigování nastalé situace v případě poklesu či navýšení zakázek v daném měsíci, kdy musí zajistit snížení nákladů či schválit pouze takové navýšení, které neodčerpá celý pozitivní efekt získaných zakázek,“ dodal Petr Veselý. 


Tanečnice u tyče, špagetová věž či světová hudba České filharmonie

Se zajímavými prezentacemi přišli samozřejmě všichni přednášející. Z těch nejoriginálnějších však musíme ještě zmínit vystoupení Ing. Petra Martínka, generálního ředitele společnosti PENTAR, a. s., který úspěšnou firmu přirovnal k fungujícímu a zdravému organizmu s dokonalou DNA. Za svůj hlavní úkol pak označil kombinovat vlastnosti jednotlivých zaměstnanců s potenciálem společnosti za účelem sestavit právě takovou „šroubovici DNA“. Pro zpestření své prezentace pak účastníkům konference pustil záznam vystoupení tanečnice J. B., jedné z nejlepších světových tanečnic u tyče, na které demonstroval sílu a dokonalost fungujícího organismu se správně sestavenou DNA.
Pomyslné osvěžení pak také přinesla velice zajímavá a poučná přednáška Ing. Ondřeje H. Matyáše, Ph.D., ekonomicko-provozního náměstka České filharmonie, který představil budoucí směřování této kulturní instituce s cílem získat pozici v TOP 10 světových filharmoniích. Představil fungování tohoto tělesa po ekonomické a provozní stránce a zaměřil se především na brand marketingové aktivity, které jsou nutné pro naplnění předsevzatých cílů.
Ing. Jan Bolek, finanční ředitel společnosti DEK, a. s., zase obohatil závěr svého vystoupení o nelehký manuální úkol pro narychlo sestavené týmy. Ve světě poměrně známá disciplína teambuildingových akcí spočívala v postavení co nejvyšší věže ze syrových špaget. Samozřejmě ve vymezeném čase a s omezenými pomůckami. Během chvíle se tak pod rukama ředitelů a controllingových expertů rodily nejrůznější projekční plány a metody. Jednotlivé stavby pak byly panem Bolkem okomentovány a porovnány se zajímavými statistickými výsledky, které vycházeli ze souhrnných celosvětových výsledků této disciplíny.
Celá konference Business Navigation® Days tak v sobě zkombinovala jak vysokou profesionalitu jednotlivých přednášek, podpořenou účastí významných odborníků, tak příjemnou neformálnost, která vycházela ze zábavné a přátelské atmosféry. „Letošní konferenci Business Navigation® Days hodnotím jako jednu z nejúspěšnějších v celé historii,“ řekl Ing. Jan Hušek, Ph.D., obchodní ředitel INEKON SYSTEMS, s. r. o. „Věřím, že všichni účastníci zde získali nové kontakty, odnesli si mnoho cenných zkušeností, ale také příjemných zážitků, na které budou dlouho vzpomínat,“ dodal Jan Hušek.


BND je příležitostí…

...poznat aktuální trendy z oblasti controllingu a podnikové navigace z pohledu přednášejících manažerů z významných českých i zahraničních společností,

...poskytnout účastníkům možnost formulovat své představy o rolích manažerských systémů v podnikovém řízení a diskutovat o nich se specialisty v oblasti business navigace či s kolegy z jiných firem,

...porovnat controllingové postupy s jinými v podobných firmách,

...k hledání nových cest k efektivnímu plánování a posílení konkurenceschopnosti firem.

Příští, devátý ročník, mezinárodní konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days je plánován na měsíc říjen 2013.

 



Dojmy účastníků:

Kvalitní přednášky, neformální diskuse, pěkné prostředí, příjemná atmosféra. Bavilo mě to.
Ondřej Nekovář, vedoucí controllingu, DEK, a. s.

Vysoká odborná úroveň. Skvělý doprovodný program.
Ing. Milan Včeliš, člen představenstva a výkonný ředitel Private Equity Management, a. s.

Mnoho zajímavých pohledů na věci z oblasti managementu a postřehů, které na jiných akcích nezazní.
Ing. Jiří Šafránek, finanční ředitel Herbacos Recordati, s.r.o.

Výborně zorganizovaná akce. Skvělé přednášky, společenský večer, dobrá přátelská atmosféra.
Doc. Ing. Rastislav Rajnoha, Ph.D., docent Ústavu průmyslového inženýrství a informačních systémů Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Fotogalerie